Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:362

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ha ett kvalificerat innehav i ett företag som driver inlåningsverksamhet eller ingå i företagets ledning.

Med kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska företaget snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i företaget, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:362

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)