Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:363

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 1 kap. 10 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3, Celex 32002L0092).

I denna lag betyder

 1. anknuten försäkringsförmedlare:

  a) en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om dessa produkter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §, eller

  b) en svensk fysisk eller juridisk person som utövar försäkringsförmedling vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet och som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om dessa produkter utgör ett komplement till varor som levereras eller tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna huvudsakliga yrkesverksamhet och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

 2. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrering av utländska försäkringsförmedlare eller att utöva tillsyn över sådana förmedlare,

 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 4. filial:

  a) ett avdelningskontor med självständig förvaltning,

  b) en svensk fysisk eller juridisk person som står under ledning och kontroll av en utländsk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för förmedlaren bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag från förmedlaren, eller

  c) en fysisk eller juridisk person som står under ledning och kontroll av en svensk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för förmedlaren bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag från förmedlaren,

 5. försäkringsförmedlare: en svensk fysisk eller juridisk person som är registrerad enligt denna lag,

 6. hemland: det land där en utländsk försäkringsförmedlare har sin hemvist,

 7. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 9 i § försäkringsrörelselagen (1982:713),

 8. moderbolag: detsamma som i 1 kap. 9 § första-tredje styckena försäkringsrörelselagen,

 9. stora risker: detsamma som i 2 a kap. 4 § tredje och fjärde styckena försäkringsrörelselagen,

 10. svensk fysisk person: en fysisk person som har sin hemvist i Sverige och som utövar sin verksamhet här,

 11. svensk juridisk person: en juridisk person som har sin hemvist i Sverige, och

 12. utländsk försäkringsförmedlare: en utländsk fysisk eller juridisk person som i sitt hemland är registrerad för att utöva försäkringsförmedling.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:363

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)