Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:408

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

14 §

2) Den som utom riket har begått brott som avses i 11 § döms, om han eller hon finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig.

2)

Senaste lydelse 1992:1145.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska gälla i verksamhet som består i tillsyn över efterlevnaden av denna lag, tillämpas första stycket också i fråga om den som röjer uppgifter vilka han eller hon till följd härav är skyldig att hemlighålla.

Åtal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:408

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)