Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:463

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000);
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § pantbankslagen (1995:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till en pantbank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den som bryter mot förbudet i första stycket ska inte dömas till ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:463

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)