Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:499

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 19 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Enskildas förhållanden till en investeringsfond, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:499

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Katarina Back
(Finansdepartementet)