Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:522

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

11 §

Den som är eller har varit knuten till ett värdepappersbolag, en börs eller en clearingorganisation som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:522

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Katarina Back
(Finansdepartementet)