Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:588

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 13 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:164, bet. 2008/09:FiU30, rskr. 2008/09:261.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 33, Celex 32008L0010).

1 §

En börs ska driva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.

    När börsen driver en reglerad marknad, ska den tillämpa principerna om

  1. fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av börsen får delta i handeln,

  2. neutralitet, som innebär att börsens regler för den reglerade marknaden tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och

  3. god genomlysning, som innebär att deltagarna får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

    En börs ska också

  1. identifiera och hantera de risker som kan uppstå i verksamheten,

  2. ha säkra tekniska system, samt

  3. identifiera och hantera de intressekonflikter som kan uppstå mellan börsens eller dess ägares intressen och intresset av att en reglerad marknad drivs i enlighet med första och andra styckena.

En börs får inte i sitt regelverk ställa oskäliga krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Vad som utgör ett oskäligt krav ska bedömas med hänsyn till dess ändamål, EG-rätten och övriga omständigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:588

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Katarina Back
(Finansdepartementet)