Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:616

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 1 kap. 4 § och 2 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262.

2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom direktiv 2008/24/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 38, Celex 32008L0024).

4 §

3) Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och

 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

3 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av

 1. en bank,

 2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,

 3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

 4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

  a) företaget, eller

  b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att

  • koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, och

  • företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med en löptid på minst ett år,

 5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

  a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och

  b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,

 6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

 7. en ekonomisk förening, vilken

  a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,

  b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

  c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag, och

  d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:616

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. Ett tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsrörelse som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)