Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:698

Utkom från trycket den 26 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 4 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297.

2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).

3) Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

3)

Senaste lydelse 2008:811.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:698

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009. Den ska dock inte tillämpas för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Mats Walberg
(Finansdepartementet)