Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:710

Utkom från trycket den 30 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 2 kap. 3 b § lagen (2004:46) om investeringsfonder 3) ska upphöra att gälla den 15 juli 2009.

1)

Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1, Celex 32005L0056).

3)

Senaste lydelse av 2 kap. 3 b § 2008:6.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Katarina Back
(Finansdepartementet)