Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:715

Utkom från trycket den 30 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden3)

1)

Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1, Celex 32005L0056).

3)

Senaste lydelse av

1 kap. 15 § 2008:11

rubriken närmast före 1 kap. 15 § 2008:11.

dels att 1 kap. 15 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 15 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:715

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Katarina Back
(Finansdepartementet)