Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:844

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 1 och 35 §§, 3 kap. 14, 7, 9, 10 b och 18 §§ samt 4 kap. 2 och 3 §§ lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar 2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

3 kap. 2 § 2008:381

3 kap. 4 § 2008:381

3 kap. 10 b § 2008:381

3 kap. 18 § 2008:381.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:844

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)