Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1081

Utkom från trycket den 24 november 2009
Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel;
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 9 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

9 §

3) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

3)

Senaste lydelse 1990:104.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1081

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)