Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1084

Utkom från trycket den 24 november 2009
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

Lagen tillämpas

 1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet,

 2. på sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (1996:844),

 3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen3) , och

  3)

  EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

 4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4) .

  4)

  EUT L 376, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0123).

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller bestämmelserna i 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan näringsidkare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1084

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)