Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1086

Utkom från trycket den 24 november 2009
Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738);
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i alkohollagen (1994:1738) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 14 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

14 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut om serveringstillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1086

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)