Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1090

Utkom från trycket den 24 november 2009
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 6, 24 a, 26, 28–31, 43, 47 och 54 §§ samt rubrikerna närmast före 26 och 28 §§ lotterilagen (1994:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:197, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

3) Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater.

3)

Senaste lydelse 2001:1045.

I denna lag avses med

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen,

 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

4) Tillstånd till automatspel får lämnas bara ifråga om varuspelsautomat, penningautomat och värdeautomat.

4)

Senaste lydelse 2001:1045.

Spel på penningautomater och värdeautomater

Tillstånd att anordna spel på penningautomater och värdeautomater får lämnas om spelet anordnas på fartyg i internationell trafik.

Innehav av penningautomater och värdeautomater

5) Penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater får innehas bara efter tillstånd.

5)

Senaste lydelse 2001:1045.

Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd

 1. av den som har tillstånd enligt 25, 26 eller 27 § att anordna sådant automatspel, om automaten omfattas av speltillståndet,

 2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet och av automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats, eller

 3. av den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader har förflutit från det att beslutet om återkallelsen vann laga kraft.

Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

6) Införsel till landet av penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater är tillåten endast för den som har rätt att enligt 28 § första stycket eller andra stycket 1 inneha sådan automat.

6)

Senaste lydelse 2001:1045.

  7) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag från 28 § första stycket och 29 § i fråga om penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater som innehas

  7)

  Senaste lydelse 2001:1045.

 1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget, eller

 2. i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande.

8) I fråga om rätten att hantera oförtullade penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

8)

Senaste lydelse 1999:358.

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd att anordna

 1. spel på varuspelsautomater enligt 25 §,

 2. spel på penningautomater och värdeautomater enligt 26 §,

 3. roulettspel och tärningsspel enligt 32 § och

 4. kortspel enligt 34 §.

9) Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 28 § att inneha penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater.

9)

Senaste lydelse 1999:358.

10) Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

10)

Senaste lydelse 2003:346.

 1. olovligen anordnar lotteri, eller

 2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat eller varuspelsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1090

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)