Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1212

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter;
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver1) att 4, 11 och 19 §§ förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EUT L 37, 13.2.2003, s. 24, Celex 32002L0096).

I denna förordning avses med

 • direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)2) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG3) ,

  2)

  EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

  3)

  EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112).

 • sälja på distans: sälja en produkt till en användare i ett annat land enligt avtal som, genom kommunikation som uteslutande sker på distans, träffas direkt med användaren och denne användare enligt motsvarande bestämmelser i det andra landet inte är att anse som producent,

 • hushållsprodukter: sådana elektriska och elektroniska produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas bli hushållsavfall,

 • förbehandling: sådan behandling som avses i 24 § avfallsförordningen (2001:1063),

 • insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller är ansluten till och dit avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas för att på producentens vägnar transporteras bort och återvinnas eller bortskaffas,

 • energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta vara på den energi som finns i materialet,

 • materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan användning än återanvändning eller energiåtervinning,

 • farliga ämnen och preparat: alla ämnen eller preparat som ska anses farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/6/EG5) , eller Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat6) , senast ändrat genom Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/20087) .

  4)

  EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

  5)

  EUT L 36, 5.2.2009, s. 15 (Celex 32009L0006).

  6)

  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

  7)

  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

  En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen ska se till att produkterna är märkta med

 1. den symbol som visas i bilaga 2 till denna förordning,

 2. uppgift som visar att produkterna har släppts ut på den gemensamma marknaden efter den 12 augusti 2005, och

 3. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige producenten.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion ska den symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas på produktens förpackning, i skriftlig bruksanvisning och garantiinformation som följer med produkten.

En producent ska för de elektriska och elektroniska produkter som producenten säljer i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen lämna de upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga ämnen eller preparat samt om produkternas innehåll och sammansättning i övrigt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta underhåll, uppgradering, reparation, återanvändning, förbehandling, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande av hela eller delar av dem.

Producenten ska fullgöra sin upplysningsskyldighet genom att se till att upplysningarna senast ett år efter försäljningen finns tillgängliga för dem som yrkesmässigt hanterar avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter samt andra som kan antas vilja återanvända sådana produkter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1212

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)