Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:78

Utkom från trycket den 2 mars 2010
Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter;
utfärdad den 18 februari 2010.

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning ska tillämpas på sådana elektriska och elektroniska produkter som anges i bilaga 1.

1)

Senaste lydelse 2008:835.

    Förordningen ska inte tillämpas på

  1. produkter som ingår eller som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas av denna förordning, eller

  2. produkter som har samband med skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmateriel, om produkterna tillverkats för ett specifikt militärt ändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:78

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)