Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:313

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 6 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

2) Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område som en statlig myndighet hos regeringen har begärt ska avsättas till nationalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat med stöd av 7 kap. miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 2005:161.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av länsstyrelsen, äga rum inom

  1. tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

  2. kyrkogård och annan begravningsplats, eller

  3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.

Ett medgivande enligt tredje stycket 3 ska förenas med de villkor som är nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada uppkommer för områdets natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen får även i övrigt förena ett medgivande enligt tredje stycket med villkor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:313

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)