Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:521

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2) Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga rum inom

2)

Senaste lydelse 2005:161.

  1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning enligt fastställd arbetsplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är upplåten för allmän trafik,

  2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,

  3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer än femtio personer,

  4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning, eller

  5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket 2–4 får undersökning ske, om medgivande har lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som anges i första stycket 2 ska medgivande lämnas av ägaren till byggnaden eller marken och den som har nyttjanderätt till den. I fall som anges i första stycket 3 och 4 ska medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:521

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)