Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:682

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581) 2)

1)

Prop. 2009/10:207, bet. 2009/10:SoU25, rskr. 2009/10:344.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

dels att 12 c, 19, 19 a, 21, 23 och 25–27 §§ samt rubrikerna närmast före 12 c och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b och 27 a §§ av följande lydelse.

Anmälan och egenkontroll

12 c §

3) En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

3)

Senaste lydelse 2005:369.

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

12 d §

En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

19 §

  4) Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

  4)

  Senaste lydelse 2008:495.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller

  1. lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och

  2. lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.

 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller

  1. miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,

  2. lokaler som avses i 4 §,

  3. varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,

  4. handel m.m. enligt 12–12 d §§,

  5. produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och

  6. uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt

 3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a § eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

19 a §

5) Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

5)

Senaste lydelse 2005:369.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,

 2. kommunen när det gäller

  a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen,

  b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och

  c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

 3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

  Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och

 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

19 c §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att avgöra ärenden enligt 20 eller 20 a §.

20 a §

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex månader.

Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

21 §

6) En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter.

6)

Senaste lydelse 1996:941.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

23 §

7) För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.

7)

Senaste lydelse 1996:941.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov.

23 a §

Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse och polismyndighet som berörs av beslutet.

23 b §

Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

25 §

8) Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

8)

Senaste lydelse 2005:369.

Beslut som Statens folkhälsoinstitut har meddelat med stöd av 20 § första stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

26 §

9) Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom landet.

9)

Senaste lydelse 1996:941. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Ansvar m.m.

27 §

10) Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

10)

Senaste lydelse 2005:369.

Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller andra stycket eller 12 c § första stycket.

Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

27 a §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:682

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. En anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § som har gjorts före ikraftträdandet har fortsatt giltighet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)