Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:722

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

    När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster ska leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten och sin e-postadress samt i förekommande fall

  1. organisationsnummer,

  2. registreringsnummer för mervärdesskatt, och

  3. behörig tillståndsmyndighet.

    Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet ska informationen även omfatta uppgifter om

  1. yrkestitel och den stat där denna erhållits,

  2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registrerad, och

  3. de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att få tillgång till dem.

Informationen ska finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndigheter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

I fråga om leverantörer av beställ-tv gäller även 2 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:722

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)