Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:725

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738);
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2)

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

10 §

3) Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).

3)

Senaste lydelse 1999:1001.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:725

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)