Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:760

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

 1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, eller

 2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

2) Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av

2)

Senaste lydelse 2009:616.

 1. en bank,

 2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,

 3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

 4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

  a) företaget, eller

  b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att

  • koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, och

  • företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med en löptid på minst ett år,

 5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

  a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och

  b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,

 6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller

  företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

 7. en ekonomisk förening, vilken

  a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,

  b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

  c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag, och

  d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

3) Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

3)

Senaste lydelse 2007:563.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

 5. tillhandahålla betalningsmedel,

 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

 7. medverka vid värdepappersemissioner,

 8. lämna ekonomisk rådgivning,

 9. förvara värdepapper,

 10. driva rembursverksamhet,

 11. tillhandahålla värdefackstjänster,

 12. driva valutahandel,

 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:760

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)