Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:771

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 b § lotterilagen (1994:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

21 b §

2) Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.

2)

Senaste lydelse 2002:592.

Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.

Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda.

Tillstånd att anordna egentliga lotterier i kommersiell radio, närradio eller andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:771

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)