Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:843

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2) Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

2)

Senaste lydelse 2005:932.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, är bestämmelserna om länsstyrelseförordnande i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tillämpliga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:843

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)