Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:888

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 6 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

    2) En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som

    2)

    Senaste lydelse 2009:530.

  1. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 § tredje stycket denna lag, eller

  2. innebär att ett område inte längre ska omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken.

En sådan ideell förening som avses i 16 kap. 14 § miljöbalken får överklaga ett beslut enligt första stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:888

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)