Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:890

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 4 a § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2) Bergmästarens beslut i fråga om bearbetningskoncession får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

2)

Senaste lydelse 2005:188.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:890

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)