Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:908 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 6 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 1998:825. I fråga om verksamhet som avses i denna lag gäller också tillämpliga föreskrifter i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och andra författningar.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)