Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:932 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364. föreskrivs att i 18, 22, 23, 29 och 31 §§ lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ordet "fastighetsdomstol" ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol".Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)