Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:934

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 kap. 11 §, 10 kap. 7 §, 12 kap. 6 § samt 16 kap. 1, 3, 5 och 6 §§ minerallagen (1991:45)2) ordet "fastighetsdomstol" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol" i motsvarande form.

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2)

Senaste lydelse av

8 kap. 11 § 2005:161

16 kap. 1 § 2005:161

16 kap. 5 § 2005:161

16 kap. 6 § 2005:161.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:934

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)