Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:946 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:184, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359. föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Lagen omtryckt 1992:1536. ska ha följande lydelse.5 b §5 b § Senaste lydelse 2001:441. Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMagnus Blücher(Miljödepartementet)