Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1009

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:217, bet. 2009/10:FiU31, rskr. 2009/10:373.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

3) Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

3)

Senaste lydelse 2007:535.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla finns i prospektförordningen och artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut4) .

4)

EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1009

Denna lag träder i kraft den 7 december 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Katarina Back
(Finansdepartementet)