Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut1) . Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

1)

EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

Behörig myndighet

2 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Handräckning

Rubriken införd g. SFS2012-0044

3 §

Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras.

<kgp:refblock>

Förutv. 3 § upphävd g. Lag (2012:44).

</kgp:refblock>

SFS 2012:44

Verkställighet

Rubriken införd g. SFS2012-0044

4 §

Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

<kgp:refblock>

Förutv. 4 § upphävd g. Lag (2012:44).

</kgp:refblock>

SFS 2012:44

5 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

6 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

7 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

8 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

9 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

10 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

11 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

12 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

13 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

14 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

15 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

16 §

[Upphävd g. Lag (2012:44).]

SFS 2012:44

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1010

1. Denna lag träder i kraft d. 7 sept. 2010.

2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

SFS 2012:44

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2012.