Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1057

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:330.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2010:719.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1057

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)