Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1258

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000) 2)

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2)

Senaste lydelse av

17 § 2002:592

19 § 2001:1045

20 § 2001:1045

21 § 2002:592

21 c § 2002:592

22 § 2004:1066

25 § 2001:1045

27 § 2001:1045

32 § 1996:1168.

dels att i 17, 19, 20, 21, 21 c, 22, 25 och 34 §§ ordet ”basbelopp” ska bytas ut mot ”prisbasbelopp”,

dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1258

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)