Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1317

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 a § tobakslagen (1993:581) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

18 a §

2) En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

2)

Senaste lydelse 2002:586.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1317

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)