Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1496

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 16 kap. 10 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2) ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”.

1)

Prop. 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2)

Senaste lydelse av 16 kap. 10 § 2010:572.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1496

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)