Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1626

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 och 32 §§ lotterilagen (1994:1000) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

27 §

  2) Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 § får ges, om

  2)

  Senaste lydelse 2001:1045.

 1. spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i samband med bingospel,

 2. värdet av spelarnas insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp per spel,

 3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger insatsen,

 4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

 5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av insatsernas värde,

 6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och databaserade kommunikationssystem,

 7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller något annat kännetecken,

 8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

 9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet ska bedrivas.

Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett spelföretag som ägs av staten.

32 §

3) Tillstånd att anordna roulettespel och tärningsspel får ges, om

3)

Senaste lydelse 1996:1168.

 1. spelet anordnas i samband med

  a) en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning,

  b) hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan anordnas i samband med verksamheten, eller

  c) trafik på fartyg i internationell trafik,

 2. värdet av spelarnas insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,

 3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/200 prisbasbelopp, och

 4. den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1626

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)