Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1632

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2) En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

2)

Senaste lydelse 2010:719.

  • 7 §,

  • 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,

  • 18 §,

  • 20 §, eller

  • någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

  • 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobakslagen (1993:581),

  • 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

  • 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

  • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1632

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Cecilia Bergman
(Integrations- och (jämställdhetsdepartementet)