Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1853

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2) Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1853

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)