Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1860

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2)

1)

Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

dels att 6 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 6 §, av följande lydelse.

3) För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får Finansinspektionen begära att

3)

Senaste lydelse 2007:535.

  1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,

  2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1860

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)