Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1861

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1861

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Katarina Back
(Finansdepartementet)