Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1865

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 4 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (EUT L 68, 13.3.2009, s. 3, Celex 32009L0014).

4 §

3) Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

3)

Senaste lydelse 2009:698.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro.

Beloppet i euro ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1865

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då rätten till ersättning har inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)