Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1866

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses i 1 § får ges tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial i Sverige. Tillstånd ska ges om

  1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i hemlandet och den myndigheten har medgett att företaget etablerar sig i Sverige,

  2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 3 kap. 2–7 §§, och

  3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

    a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och

    b) har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000 euro.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1866

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)