Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1867

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd av Finansinspektionen tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 2 § eller driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 §. Tillstånd får bara ges om företaget får tillhandahålla motsvarande tjänster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara ges om insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

  1. omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti, och

  2. har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000 euro.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1867

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)