Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1911

Utkom från trycket den 27 december 2010
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125 och 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5 och 2010/11:CU19, rskr. 2010/11:79, 2010/11:80, 2010/11:106 och 2010/11:107.

1 §

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2010:1057.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

 • lagen (1992:1672) om paketresor,

 • tobakslagen (1993:581),

 • lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 • lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

 • lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

 • lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

 • lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 • lagen (1999:158) om investerarskydd,

 • lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

 • lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • prisinformationslagen (2004:347),

 • distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

 • försäkringsavtalslagen (2005:104),

 • lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 • lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 • lagen (2010:510) om lufttransporter,

 • radio- och tv-lagen (2010:696),

 • alkohollagen (2010:1622) och

 • konsumentkreditlagen (2010:1846).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1911

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)