Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1958

Utkom från trycket den 30 december 2010
Lag om ändring i minerallagen (1991:45);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 3 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

Föreståndaren ansvarar i andelshavarnas ställe för att verksamheten bedrivs enligt 5 kap. 4–11 §§ och 14 kap. 4 och 5 §§ och får från andelshavarna fordra in de bidrag som behövs för detta och för betalning av avgifter.

Vid delgivning med andelshavare gäller delgivningslagen (2010:1932). Vid sådan delgivning är även föreståndaren ensam delgivningsmottagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1958

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)