Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:456

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) En huvudman får inte vara

3)

Senaste lydelse 2003:839.

  1. underårig eller i konkurs,

  2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

  3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta, eller

  4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:456

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)