Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:768

Utkom från trycket den 21 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

5 §

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2009:361.

 1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

 2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

 3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

 4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

 7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

  a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

  b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

 8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i denna lag,

 9. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

 10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

 11. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

 12. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

 13. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsförening,

 14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

 15. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

 16. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

 17. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,3)

  3)

  EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

 18. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

 19. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse, och

 20. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag.

2 §

4) Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

4)

Senaste lydelse 2010:760.

 1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller

 2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

1 §

5) Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

5)

Senaste lydelse 2010:760.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

 5. tillhandahålla betalningsmedel,

 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

 7. medverka vid värdepappersemissioner,

 8. lämna ekonomisk rådgivning,

 9. förvara värdepapper,

 10. driva rembursverksamhet,

 11. tillhandahålla värdefackstjänster,

 12. driva valutahandel,

 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:768

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)